اطلاعیه‌ها:

اف ریاضی

جدول مطابقت سوالات آزمون شبیه ساز تیزهوشان اف ریاضی با آزمون تیزهوشان

جدول مطابقت سوالات آزمون شبیه ساز تیزهوشان اف ریاضی با آزمون تیزهوشان

اف ریاضی باز هم تاریخ ساز شد!!!

آزمون های شبیه ساز تیزهوشان اف ریاضی، امسال هم کار خودشون رو انجام دادن. اگه به جدول مطابقت سوالات آزمون شبیه ساز زیر یه نگاهی بندازین، میبینید که نمونه هر سوال آزمون تیزهوشان 1402، حداقل یه سوال تو آزمون های شبیه ساز تیزهوشان اف ریاضی وجود داشته. این موضوع مطابقت سوالات آزمون شبیه ساز برای مدرسه تیزهوشان اف ریاضی، باعث افتخاره که تونسته سوالات آزمون تیزهوشان 1402 رو مثل سال های گذشته به درستی پیش بینی کنه.😎💪

شماره سوالات آزمون اصلیآزمون های شبیه ساز اف ریاضی
1آزمون 1: سوال 5آزمون 1: سوال 5
2آزمون8: سوال 21، آزمون 9: سوال 17 و18، آزمون 11: سوال 12، آزمون10: سوال 12همایش 26 خرداد: سوال 13 و 17
3آزمون 11: سوال 21، همایش 26 خرداد: سوال 18 و 19
4آزمون 6: سوال 30، آزمون 1: سوال 21 و 22 ، آزمون4: سوال 33، آزمون 7: سوال 25 و 27، آزمون 8: سوال 34، آزمون 11:سوال 14 و 15، همایش 26 خرداد : سوال 33
5آزمون8: سوال 2، آزمون9: سوال 2، آزمون 10: سوال 21، آزمون 11: سوال 7، همایش 26 خرداد: سوال 2 و 15
6آزمون 1: سوال 39 و 40، آزمون 2: سوال 29، آزمون 3: سوال 28، آزمون 4: سوال 28، آزمون 8: سوال 4و 5 ، آزمون 9: سوال 4، آزمون 11: سوال 8
7آزمون 1: سوال 39 و 40، آزمون 2: سوال 29، آزمون 3: سوال 28، آزمون 4: سوال 28، آزمون 8: سوال 4و 5 ، آزمون 9: سوال 4، آزمون 11: سوال 8
8آزمون 3: سوال 37 و 40، آزمون 4: سوال 40، آزمون 5: سوال 29 ، آزمون 8: سوال 29 و 30 آزمون 11: سوال 23 و 32، همایش 26 خرداد: سوال 28 و 29
9آزمون 3: سوال 37 و 40 ، آزمون 4: سوال 40، آزمون 5: سوال 29 ، آزمون 8: سوال 29 و 30، آزمون 11: سوال 23 و 32، همایش 26 خرداد: سوال 28 و 29
10آزمون 3: سوال 37 و 40، آزمون 4: سوال 40، آزمون 5: سوال 29 ، ، آزمون 8: سوال 29 و30 ، آزمون 11: سوال 23 و 32، همایش 26 خرداد: سوال 28 و 29
11آزمون 10: سوال 48، آزمون 11: سوال 45 و 46 و 47
12حذف
13همایش 26 خرداد: سوال 18 و 19، آزمون 18: سوال 21
14همایش 26 خرداد: سوال 18 و 19، آزمون 18: سوال 21
15همایش 26 خرداد: سوال 18 و 19، آزمون 18: سوال 21
16همایش 26 خرداد: سوال 18 و 19، آزمون 18: سوال 21
17آزمون 1: سوال 56 و 57 و 58، آزمون 2: سوال 41 و 42و 53 و 60، آزمون 3: سوال41 و 50 و 53 و 59، آزمون 4: سوال 55، آزمون 7: سوال 42، آزمون 8: سوال 31 و 32 و 33، آزمون 9: سوال 31 و 52، آزمون 11: سوال 38 و 39، همایش 26 خرداد: 30 و 31 و 32
18آزمون1: سوال 47 و 48، آزمون 2: سوال 52، 55،آزمون 6: سوال 57 و 58، آزمون 7: سوال 39 و 40، آزمون 8: سوال 39 و 40 و 41، آزمون9: سوال 40 و 46 و 47، آزمون 10: سوال 33 و 38 و 59 ، آزمون 11: سوال 41 و 42، همایش 26 خرداد: سوال 37 و38 و 39 و 40 و 41
19آزمون1: سوال47و 48، آزمون 2: سوال 52 و 55، آزمون 6: سوال 57 و 58،آزمون 7: سوال 39 و 40، آزمون 8: سوال 39 و 40 و 41، آزمون9: سوال 40 و 46 و 47، آزمون 10: سوال 33 و 38 و 59 ، آزمون 11: سوال 41 و 42، همایش 26 خرداد: سوال 37 و38 و 39 و 40 و 41
20آزمون 2: سوال 23 و 24 و 35 و 36 ، آزمون3: سوال 21 و 22، آزمون4: سوال 39
21آزمون 1: سوال 41 و 42، آزمون 4: سوال 50، آزمون7: سوال 37، آزمون 6: سوال 54 و 55 و56، آزمون 8: سوال 52، آزمون9: سوال 38 و 48 و 49، آزمون 10: سوال 31 و 36 و 58، آزمون 11: سوال 48 و 49
22آزمون 4: سوال 44، آزمون 8: سوال 36، آزمون 5: سوال 46
23آزمون 4: سوال 44، آزمون 8: سوال 36، آزمون 5: سوال 46
24آزمون 1: سوال 45، آزمون 2: سوال 51، آزمون4: سوال 49، آزمون 6: سوال 59 و 60
25آزمون 4: سوال 44، آزمون 8: سوال 36، آزمون 5: سوال 46
26آزمون 7: سوال 34، آزمون 8: سوال 3، آزمون 11 : سوال 16
27آزمون 1: سوال 37 و 38، آزمون 2: سوال 27، آزمون 3: سوال 31، آزمون 6: سوال 35، آزمون9: سوال 20
28آزمون 1: سوال 23 و 24، آزمون 7: سوال 26، آزمون 4: سوال 34، آزمون 6: سوال 31 و 32، آزمون9: سوال 16، آزمون 11: سوال 37
29آزمون 1: سوال 23 و 24 ، آزمون 7: سوال 26، آزمون 4: سوال 34، آزمون 6: سوال 31 و 32، آزمون9: سوال 16، آزمون 11: سوال 37
30آزمون 1: سوال 23 و 24، آزمون 7: سوال 26، آزمون 4: سوال 34، آزمون 6: سوال 31 و 32، آزمون9: سوال 16، آزمون 11: سوال 37
31آزمون 11: سوال 43 و 44
32آزمون 11: سوال 43 و 44
33آزمون 1: سوال 45، آزمون 2: سوال 51، آزمون4: سوال 49، آزمون 6: سوال 59 و 60
34آزمون 7: سوال 17، آزمون 8: سوال 5 و6 و8، آزمون9: سوال 6 و8، آزمون 10: سوال 6، همایش 26 خرداد: سوال 5
35آزمون 9: سوال 14
36آزمون 9: سوال 14
37آزمون 9: سوال 14
38آزمون 3: سوال 44 و 55، آزمون 8: سوال 48 و 49و 50 و 51، آزمون 10 : سوال 37، آزمون 4: سوال 43، آزمون 5: سوال 40 و41، آزمون 10: سوال 44 و 60، آزمون 11: سوال 57، همایش 26 خرداد: 51و 52 و 53 و 55 و 56
39آزمون 3: سوال 44 و 55، آزمون 8: سوال 48 و 49و 50 و 51، آزمون 10 : سوال 37، آزمون 4: سوال 43، آزمون 5: سوال 40 و41، آزمون 10: سوال 44 و 60، آزمون 11: سوال 57، همایش 26 خرداد: 51و 52 و 53 و 55 و 56
40آزمون 3: سوال 44 و 55، آزمون 8: سوال 48 و 49و 50 و 51، آزمون 10 : سوال 37، آزمون 4: سوال 43، آزمون 5: سوال 40 و41، آزمون 10: سوال 44 و 60، آزمون 11: سوال 57، همایش 26 خرداد: 51و 52 و 53 و 55 و 56
41آزمون 3: سوال 44 و 55، آزمون 8: سوال 48 و 49و 50 و 51، آزمون 10 : سوال 37، آزمون 4: سوال 43، آزمون 5: سوال 40 و41، آزمون 10: سوال 44 و 60، آزمون 11: سوال 57، همایش 26 خرداد: 51و 52 و 53 و 55 و 56
42آزمون 4: سوال 44، آزمون 8: سوال 36، آزمون 5: سوال 46
43آزمون 4: سوال 44، آزمون 8: سوال 36، آزمون 5: سوال 46
44آزمون 4: سوال 44، آزمون 8: سوال 36، آزمون 5: سوال 46
45آزمون 7: سوال 58 و 59، آزمون 10: سوال 52، آزمون 9: سوال 51
46آزمون 10: سوال 41، آزمون 11: سوال 52 و 53 و 54، آزمون 7: سوال 53 و 54، آزمون 11: سوال57
47آزمون 10: سوال 41، آزمون 11: سوال 52 و 53 و 54، آزمون 7: سوال 53 و 54، آزمون 11: سوال57
48آزمون 4: سوال 18 و 19، آزمون 5: سوال 15 و 16 و17، آزمون 6: سوال 12 و 13، آزمون 10: سوال 2، آزمون 11: سوال 6
49آزمون 4: سوال 18 و 19، آزمون 5: سوال 15 و 16 و17، آزمون 6: سوال 12 و 13، آزمون 10: سوال 2، آزمون 11: سوال 6
50آزمون 1: سوال 5
51آزمون7: سوال 19 و 20، آزمون8: سوال 10 و11، ازمون 10: سوال 22 تا 24، همایش 26 خرداد: سوال 22 و 23
52آزمون7: سوال 19 و 20، آزمون8: سوال 10 و11، ازمون 10:سوال 22 تا 24، همایش 26 خرداد: سوال 22 و 23
53آزمون 3: سوال 29، آزمون 5: سوال 3، آزمون 11: سوال 10
54آزمون9: سوال 26 و 27 و 28، آزمون 10: سوال 7 و 8 و9، ازمون 11: سوال 25،همایش 26 خرداد: سوال 26 و 27
55آزمون9: سوال 26 و 27 و 28، آزمون 10: سوال 7 و 8 و9، ازمون 11: سوال 25، همایش 26 خرداد: سوال 26 و 27
56آزمون 10: سوال 6، آزمون 8: سوال 6، آزمون 9: سوال 6، همایش 26 خرداد: سوال 22و 23
57آزمون 10: سوال 6، آزمون 8: سوال 6، آزمون 9: سوال 6، همایش 26 خرداد: سوال 22و 23
58آزمون 10: سوال 6، آزمون 8: سوال 6، آزمون 9: سوال 6، همایش 26 خرداد: سوال 22و 23
59آزمون 7: سوال 17، آزمون 8: سوال 5 و6 و8، آزمون9: سوال 6 و8، آزمون 10: سوال 6، همایش 26 خرداد: سوال 5
60آزمون 7: سوال 17، آزمون 8: سوال 5 و6 و8، آزمون9: سوال 6 و8، آزمون 10: سوال 6، همایش 26 خرداد: سوال 5

کلاس ششمی یا نهمی هستی و دوست داری تو آزمون مدارس سمپاد شرکت کنی؟ اگه می خوای تو این آزمون به موفقیت برسی، این جا تو اف ریاضی کلی برنامه خفن داریم که تو رو به رویات نزدبک می کنه. جدول بالا هم که مطابقت سوالات آزمون شبیه ساز هست، شاهد این موضوع هست.

آزمون های شبیه ساز دلیل وجود مطابقت سوالات آزمون شبیه ساز

یکی از کارهای خفنی که استاد فاتحی نسب و تیم باحالشون انجام دادن اینه که، برای دانش آموزاشون یک سری آزمون شبیه ساز تیزهوشان طراحی کردن. این آزمون ها، بر اساس بررسی های انجام شده روی آزمون های تیزهوشان سال گذشته، طراحی شدن. سوالات این آزمون ها، به آزمون تیزهوشان بسیار شبیه هستن و تو رو با فضا و جو آزمون آشنا می کنن. در واقع تو رو حسابی برای آزمون اصلی آماده می کنن.

تو مدرسه تیزهوشان اف ریاضی، هدف ما اینه که تو با تلاش و پشتکاری که داری به آرزوی خودت برسی. تو این مجموعه، تمام اساتید با جدید ترین شیو های تدریس، دروس تیزهوشانی رو به شما آموزش میدن. بعلاوه تو کلاس های هوش اف ریاضی با انواع تیپ های سوالی که تو جدول مطابقت سوالات آزمون شبیه ساز هوش بالا دیدید چقدر مفید هست و نحوه پاسخگویی سریع و درست به اونها، آشنا می شی. همچنین شما میتوانید تحلیل کلی ازمون تیزهوشان کلا چطوری هست هم در لینک آبی بخونی 😉

اگه تو هم دنبال قبولی تو آزمون تیزهوشانی و دوست داری جایی درس بخونی که قبولیت تو آزمون رو تضمین کنه، نگران نباش. چون اف ریاضی یه دوره یک ساله هوش گذاشته. این دوره شامل 120 جلسه کلاس، 11 آزمون شبیه ساز تیزهوشان، همایش تحلیل آزمون، اردوی نوروزی جمع بندی و همایش شب آزمون تیزهوشان هست. دیگه چی می خوای از این بهتر؟ این همه خوبی یک جا کنار هم.

اگه می خوای خودت سوالات آزمون تیزهوشان رو پیش بینی کنی، یهت پیشنهاد می کنیم تو دوره یک ساله تیزهوشان اف ریاضی حتما شرکت کن. و قبلش هم با مشاوران تیزهوشان ما رایگان صحبت کن آرزوهات منتظرتن😉

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام
دوره سالانه تیزهوشان ۱۴۰۳
شروع شد!!!

دوره یکساله
اف ریاضی

تیزهوشانی شو!