درباره ما

درباره ما

      با تیم اف ریاضی آشنا شوید:

  • محمدرضا فاتحی نسب: مدیر، موسس و صاحب امتیاز سایت، دبیر ریاضی و مؤلف بیش از 12 جلد کتاب کمک آموزشی ریاضی

  • رضا طاهری: برنامه نویس و مدیر توسعه سایت

  • امیرحسن بزرگی متین: مدیر داخلی و مسئول به روز رسانی و رسیدگی به شکایات و انتقادات