رابطه کد ملی و ریاضیات !

رابطه کد ملی و ریاضیات !

رابطه کد ملی و ریاضیات !

آیا می دانستید کد ملی شما حمال چه اطلاعاتی است ؟ آیا می دانستید از طریق کد ملی هر فرد می توان به محل دقیق تولد وی دست یافت ؟
در این مطلب ما اطلاعات کاملی را در خصوص معنی هر رقم از شماره ملی شما را به شما خواهیم گفت:

سه رقم اول

سه رقم کد ملی هر فردی نمایشگر محل صدور شناسنامه ان فرد می باشد. به عنوان مثال اگر کد ملی فردی با شماره 124 آغاز شود نشانگر آن است که این فرد متول نایین است و یا اگر با 123 آغاز شود یعنی فرد صاحب کد ملی زاده نظنز می باشد.

شش رقم بعدی

شش رقم بعد از سه رقم ابتدایی کد ملی برای هر کس منحصر به فرد می باشد و به نوعی می توان شش رقم بعد از ارقام نشانگر محل صدور شناسنامه افراد را بیانگر هویت ملی هر فرد دانست.

رقم آخر

رقم آخر کد ملی را رقم کنترل می نامند. از رقم کنترل کد ملی با استفاده از روش زیر میتوان دریافت که کد ملی افراد صحیح است یا نه:

ابتدا هر رقم را در ترتیب آن ضرب میکنیم. به عنوان مثال اگر رقم دوم کد ملی 4 باشد آن را در عدد دو ضرب میکنیم و اگر رقم نهم شماره ملی 6 باشد آن را در 9 ضرب میکنیم.

سپس حاصل ضرب های به دست آمده را با یکدیگر جمع کرده و حاصل جمع را بر عدد یازده تقسیم میکنیم.

اگر باقی مانده تقسیم 0 یا 1 بود رقم کنترل نیز همان خواهد بود اما اگر 2 و یا بزرگتر از آن بود آنگاه رقم کنترل برابر است با عدد یازده منهای باقی مانده

اگر رقم کنترل به دست آمده با این روش با رقم کنترل موجود یکسان بود انگاه کد ملی صحیح می باشد و در غیر این صورت آن را اشتباه وارد کرده ایم.